Misc

Podaci o turističkoj agenciji Meridien Ten


Naziv tvrtke: Meridien ten putnička agencija d.o.o.
Skraćeni naziv: Meridien ten d.o.o.
Pravni oblik tvrtke: društvo s ograničenom odgovornošću
Sjedište tvrtke: Split
Adresa tvrtke: Ivana pl. Zajca 7, 21000 Split, Hrvatska
Radno vrijeme pon – pet 9:00-16:00h, sub: 8:00-13:00h
Kontakt Tel: +385 21 388 951, Fax: +385 21 388 954
E-mail: info@meridien.hr
www.meridienten.com

Trgovački registar: Trgovački sud u Splitu
MBS: 060141472
OIB: 85847464795
VAT ID / PDV OIB: HR85847464795
Temeljni kapital  18.500,00 kuna, uplaćen u cjelosti
Članovi uprave: Andro Tartaglia, Snježana Franetović Tartaglia


Voditelj poslova: Snježana Franetović Tartaglia (član uprave, direktor društva)

Svojstva i ovlasti Voditelja Poslova – opis poslova
Ukratko: Glavna veza između direktora i ostalih odjela Meridien Ten. Vodi timove i poboljšava ukupnu uspješnost tvrtke.
Ključne odgovornosti:
Opće upravljanje - komunikacija između generalnog direktora i drugih timova
·         Razvija viziju Meridien Ten  kratkorčno I dugoročno
·         Osiguranje tvrtke i sva relevantna dokumentacija
·         Po potrebi uz generalnog direktora osposobljava prodajni tim
Poslovni procesi voditelja poslova:
·         Razvoj ukupne prodaje, marketinga i proizvoda te povećanje opće prodaje MT
·         Kontrola i pregled uspješnosti financijskog odjela
·         Kontrola i pregled rada Odjela operacija
·         Kontrola i pregled upitnika za klijente / klijente
·         Odgovoran za odgovor na negativne povratne informacije
·         Zapošljavanje novog osoblja. Osigurava odgovarajuću obuku za novo osoblje.
·         Priručnici i procedure - Pregled i kontrola različitih postupaka koje će timovi koristiti, uključujući sustave koji će se koristiti, upitnike prije putovanja, skripte, protokole, predloške e-pošte, izvješća


Broj sudskog registra trgovačkog suda u Splitu:
MBS 060141472
Tt-18/1584-2
Matični broj subjekta: 0542091


Račun kod OTP banka d.d. Split;
Domovinskog rata 61, HR-21000 Split, Hrvatska;
IBAN: HR2624070001100618136,
Swift Code: OTPVHR2X

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe turistička agencija: 
Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb


OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA GOSTIJU:
U skladu s čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15), te čl.6. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) u slučaju da korisnici usluga imaju prigovor na kvalitetu naših usluga, oni mogu isti podnijeti osobnim unosom u našu evidenciju prigovora ili pisanim putem poštom, u našim poslovnim prostorima na slijedećoj adresi:
Meridien ten putnička agencija d.o.o.
Ivana pl. Zajca 7
21000 SPLIT
Prigovor se može podnijeti i putem telefaksa na broj +385 21 388 954, ili na slijedeći e-mail: info@meridien.hr .
Primitak prigovora će gostima biti bez odgađanja pisano potvrđen, a odgovor će biti dan najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. U prigovoru molimo da se naznači kome i na koji način se želi dostaviti odgovor na prigovor. Svi osobni podaci navedeni u prigovoru bit će pohranjeni adekvatno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i neće biti upotrijebljeni u druge svrhe.


OPĆI UVJETI PUTOVANJA MERIDIEN TEN PUTNIČKE AGENCIJE
 
1. Opći uvjeti putovanja MERIDIEN TEN putničke agencije sastavni su dio turističkih aranžmana i Ugovora o organiziranju putovanja sklopljenom između MERIDIEN TEN putničke agencije i ugovaratelja/korisnika usluge - putnika. Njima se uređuje međusobni odnos organizatora putovanja – MERIDIEN TEN putničke agencije d.o.o. (u daljnjem tekstu MERIDIEN TEN) i korisnika usluge – putnika (u daljnjem tekstu Putnik), odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ugovor o organiziranju putovanja (u daljnjem tekstu Ugovor) u korist treće osobe kao putnika. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik MERIDIEN TEN (ili bilo koje druge agencije ovlaštene za prodaju turističkih aranžmana MERIDIEN TEN) i Putnik ili su na drugi način (putem sredstava daljinske komunikacije, elektronska pošta, faks i sl.) potvrdile svoju suglasnost, a proizvodi pravne učinke kada MERIDIEN TEN do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu.
2. Prijave i Rezervacije.  Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnici MERIDIEN TEN i drugim ovlaštenim agencijama osobno, telefonom, internetom ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, odnosno sklapanja Ugovora, Putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (osim ako u programu nije drugačije navedeno), a razliku do pune cijene uplaćuje najkasnije 21 dan prije početka putovanja (uz izuzetak obročnog plaćanja te ukoliko u programu nije drugačije navedeno). Ukoliko Putnik ne ispuni ovu obvezu, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije. Rezervaciju “na upit” za programe koji su objavljeni MERIDIEN TEN se obvezuje obraditi u roku od 2 radna dana (subota se ne smatra radnim danom) i o učinjenom pismeno ili usmeno obavijestiti Putnika. Ukoliko MERIDIEN TEN u navedenom roku ne obavijesti Putnika o učinjenom ili nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman, uplaćeni troškovi rezervacije bit će u cijelosti vraćeni Putniku. Ukoliko Putnik ne prihvati zatraženu, a od strane MERIDIEN TEN potvrđenu rezervaciju, troškovi rezervacije se ne vraćaju. U slučaju prihvaćanja aranžmana od strane Putnika, troškovi rezervacije uračunavaju se u cijenu aranžmana. Isti uvjeti vrijede i ukoliko se radi o upitu izvan objavljenih programa pri čemu cijena nije poznata, no Putnik je u tom slučaju obvezan uplatiti na ime pologa paušalni iznos u visini od 500,00 HRK. Prilikom sklapanja Ugovora Putnik je dužan dati osobne podatke i pravovremeno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik jamči da je dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze.
3. Cijene. Cijene aranžmana su objavljene u Programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u programima MERIDIEN TEN bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta, u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Cijena aranžmana uključuje sve što je navedeno u programu, a pojedine posebne ili dodatne usluge (dodatni obroci, fakultativni (neobavezni) izleti, ulaznice, pribavljanje viza, putno osiguranje i sl.) koje nisu uključene u objavljenu cijenu aranžmana, a MERIDIEN TEN ih može osigurati i uključiti u Ugovor, Putnik posebno plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, istu je dužan platiti na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi te za tu uslugu eventualni prigovor podnosi neposrednom davatelju usluge. MERIDIEN TEN može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa ili do promjene u tarifama prijevoznika, hotelijera i sl., i to isključivo u pismenom obliku. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 8%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 8%, Putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti MERIDIEN TEN putničkoj agenciji u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi MERIDIEN TEN u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.
4. Last minute i akcije  Za potvrdu rezervacija po “last minute” sistemu (putovanje u posljednji trenutak) ili Akcije Putnik je dužan odmah uplatiti iznos u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu. U slučaju otkazivanja putovanja od strane Putnika po navedenim ponudama, MERIDIEN TEN ima pravo zadržati kompletan iznos aranžmana. Putnik koji zaključi takav Ugovor u potpunosti prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje MERIDIEN TEN ne može utjecati, a Putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga Putnik nema pravo prigovora prema MERIDIEN TEN.
5. Kategorizacija, smještaj i opis usluga.  Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u programima MERIDIEN TEN opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Udobnost, prehrana i druge usluge u ponudi hotela/apartmana ili drugih objekata pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. MERIDIEN TEN ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima MERIDIEN TEN važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane djelatnika MERIDIEN TEN ili neke treće osobe. Raspored smještaja u sobe/apartmane određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Ako je moguće, MERIDIEN TEN će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen zahtjev Putnika za smještajem (dječji krevetić, orijentacija sobe, kat i sl.) no ne može jamčiti ispunjenje istog. Smještaj najčešće nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) nužno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na putovanje, o tome obavijestiti MERIDIEN TEN, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.
5. Putni dokumenti, poštivanje deviznih, carinskih i zdravstvenih propisa. Putnik je obvezan posjedovati valjane osobne putne dokumente. Prilikom sklapanja Ugovora Putnik je dužan dati osobne podatke i pravovremeno dostaviti svu dokumentaciju i podatke potrebne za organiziranje putovanja. Ukoliko je za neko putovanje potrebna viza, MERIDIEN TEN može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu, no ne jamči ishođenje vize, odnosno nije odgovoran za odluke službenih tijela kojima se Putniku odbije izdavanje vize. Neodobravanje vize, odnosno nevaljane putne isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja ni u kojem pogledu ne obvezuje MERIDIEN TEN te MERIDIEN TEN zadržava pravo naplate naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima. Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i druge propise, kao i zakone i druge podzakonske propise Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove i posljedice snosi sam prekršitelj. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam Putnik. MERIDIEN TEN  će pomoći Putniku u slučaju navedene situacije, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa putovanja. Za troškove i eventualnu štetu koju Putnik po ovoj osnovi može pretrpjeti ne može teretiti MERIDIEN TEN. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti, prtljaga i stvari ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se i kroz koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja (pratiteljem ili vodičem) i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, Putnik odgovara za načinjenu štetu, a MERIDIEN TEN otklanja svaku odgovornost za istu. U tom slučaju iznos štete Putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik MERIDIEN TEN će Putnika upoznati sa izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH. Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na web-stranici www.mvep.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a RH. Svakom Putniku koji nije državljan Hrvatske i nema hrvatske putne dokumente preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informira o zemlji u koju putuje i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju, imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. MERIDIEN TEN može uputiti Putnika na izvor informacija, ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog Putnika. Putovanja u neke zemlje zahtjevaju obvezna cjepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje Putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cjepljenju. Putnik je također dužan obavijestiti MERIDIEN TEN o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). Za sva putovanja u inozemstvo MERIDIEN TEN preporučuje uplatu police za zdravstveno osiguranje.
6. Prtljaga. Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam Putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Kod putovanja s autobusnim prijevozom Putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage/torbe uobičajene veličine. MERIDIEN TEN nije odgovoran za prijevoz prtljage te ne preuzima odgovornost i ne odgovara za izgubljenu ili oštećenu prtljagu, ali ni za krađu prtljage ili dragocijenosti u prijevoznom sredstvu ili smještajnom objektu (preporučujemo najam sefa gdje god je to moguće!). Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili smještajnom objektu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage Putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. Prijevoz posebne prtljage (glazbeni instrumenti, golf oprema i sl.) Putnik je dužan najaviti prije sklapanja Ugovora. Ukoliko je moguće, MERIDIEN TEN će pokušati zadovoljiti Putnikov zahtjev za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje istog. Prijevoznik ima pravo zbog kapaciteta nosivosti ne zaprimiti posebnu ili dodatnu prtljagu. MERIDIEN TEN u tom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili trošak koji Putnik zbog toga pretrpi. Putnik je sam dužan voditi brigu o svojim stvarima i prtljazi unesenim u putnički kabinu prijevoznog sredstva (zrakoplov, autobus, vlak, brod i sl.) te su ih prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužni ponijeti sa sobom. MERIDIEN TEN preporučuje uplatu police za osiguranje prtljage.
7. Putno osiguranje. Cijena putovanja ne uključuje osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju (osim ukoliko u program nije drugačije navedeno), osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici MERIDIEN TEN dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu (ukoliko isto nije uključeno u cijenu aranžmana) ili osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za boravak u Republici Hrvatskoj, osiguranje od privatne odgovornosti, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravajućih društava ili kod MERIDIEN TEN, pri čemu MERIDIEN TEN sudjeluje samo kao posrednik. Potpisom Ugovora Putnik potvrđuje da mu je ponuđen i preporučen paket putnih osiguranja.
8. Osiguranje od rizika otkaza putovanja. Ukoliko Putnik prilikom prijave za putovanje smatra da bi zbog nepredviđenih zapreka morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja nevedenih u točki 9 ovih Općih uvjeta, MERIDIEN TEN preporučuje uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se ovisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima (vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji i sl.). U slučaju otkazivanja aranžmana iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza se ne vraća. Pri otkazivanju  aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza, unatoč tome što Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a MERIDIEN TEN se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom Putniku preporučujemo da ih osobno pročita. Ukoliko putnik nema uplaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje, MERIDIEN TEN zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u točki 9 ovih Općih uvjeta.
9. Otkazivanje putovanja od strane putnika. Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, a nije uzrokovan izvanrednim, sigurnosnim okolnostima na odredištu, MERIDIEN TEN od ukupne cijene aranžmana zadržava (osim ako u programu nije navedeno drugačije):
Europska putovanja, odmori, skijanje
do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana
29-22 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
21-15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana
Daleka putovanja
Do 45 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
44-15  dana prije polaska 80% cijene aranžmana
14-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana
Pojedinačni upiti I rezervacije
Hotelski smještaj, transfer, zrakoplovne karte, ostale agencijeske usluge
Prema uvjetima na dan rezervacije

Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnih objekata, odnosno tipa sobe/apartmana, kao i na sve druge bitne promjene. MERIDIEN TEN zaračunava stvarne troškove zamjene ako Putnik/nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize ni putnih isprava. Usmeni otkaz Putnik je dužan potvrditi u pisanom obliku bilo dopisom, faksom ili elektronskom poštom. Ako putnik ne potvrdi usmeno priopćeni otkaz u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ukoliko 21 dan prije polaska na put putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, MERIDIEN TEN smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije za putovanje.
10. Otkaz putovanja od strane MERIDIEN TEN ili promjena programa putovanja. MERIDIEN TEN zadržava pravo otkaza putovanja ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je MERIDIEN TEN bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga, a najkasnije 20 dana prije početka putovanja. MERIDIEN TEN zadržava pravo otkaza putovanja ili potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili se ne mogu izbjeći ili otkloniti (elementarne nepogode, prometne nezgode, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, iznenadne promjene voznih redova, štrajk, nemiri i sl.). MERIDIEN TEN zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena voznog reda ili nastupanja spomenutih izvanrednih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja zbog promijenjenih okolnosti, i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u putničkom prometu. Ukoliko MERIDIEN TEN otkaže putovanje, Putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete. MERIDIEN TEN se obvezuje o svakoj promjeni programa, ukoliko ista nastupi prije početka putovanja, neodložno obavijestiti Putnika. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj Putnika u rezerviranom objektu, MERIDIEN TEN će putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranog i na vlastiti trošak. Ako MERIDIEN TEN nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, MERIDIEN TEN može na svoj teret, a uz suglasnost Putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak Putnika MERIDIEN TEN može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se Putnik odriče prava na potraživanja od MERIDIEN TEN za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni Ugovor. MERIDIEN TEN ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na web-stranicama.
11. Rješavanje prigovora. Putnik ima pravo prigovora zbog nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz Ugovora. U interesu je Putnika da prigovor, odnosno neodgovarajuću uslugu reklamira na licu mjesta kod predstavnika MERIDIEN TEN i/ili kod izvršitelja usluga (smještajni objekt, prijevoznik i sl.) koji će nastojati ukloniti uzroke reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na licu mjesta ponuđeno rješenje koje odgovara ugovorenoj usluzi, MERIDIEN TEN ne mora uvažiti naknadni prigovor Putnika. Ukoliko uzrok prigovora nije otklonjen, ili Putnik s ponuđenim rješenjem nije zadovoljan, Putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu Putnik mora priložiti pismenom prigovoru MERIDIEN TEN, i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Ukoliko Putnik uloži pismeni prigovor nakon tog roka, MERIDIEN TEN takav prigovor nije dužan uzeti u obzir. Svaki Putnik/nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno te MERIDIEN TEN neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. MERIDIEN TEN  je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom), a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija o čemu je dužan, u pismenom obliku, obavijestiti Putnika/podnositelja prigovora. MERIDIEN TEN će rješavati samo one prigovore za koje Putnik dostavi dokaz da je uputio prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Najviši iznos naknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja Ugovora po “ “last minute” ponudi, putnik nema pravo prigovora na smještaj. Dok MERIDIEN TEN ne donese rješenje na prigovor, Putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe ili sudske ustanove, kao i davanja informacija u medije. Putnik i MERIDIEN TEN će sporove nastojati riješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.
12. Obveze putnika. Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim i drugim objektima, odnosno prijevoznim sredstvima i svojim postupcima ne smije onemogućavati nesmetano odvijanje programa putovanja kao i ugrožavati prava ostalih putnika u korištenju usluga MERIDIEN TEN. U slučaju da Putnik svojim ponašanjm uzrokuje štetu izvršitelju usluge, odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja, dužan je takvu štetu odmah otkloniti, odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s izvršiteljem usluge i MERIDIEN TEN. Ako Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja, MERIDIEN TEN osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje, pri čemu će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika i pri čemu MERIDIEN TEN nije dužan snositi troškove povratka Putnika na mjesto polaska. U slučaju da je Putnik maloljetna osoba, odnosno dijete, roditelj/skrbnik je dužan prihvatiti povratak djeteta kući, odnosno doći po dijete o vlastitom trošku.
12. Obveze MERIDIEN TEN. MERIDIEN TEN je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru izvršitelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim običajima u turizmu. MERIDIEN TEN je dužan Putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman(paket aranžman) te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. MERIDIEN TEN će sve navedene obaveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti. Ako bude moguće MERIDIEN TEN će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Ukoliko se putnik nađe u poteškoćama svojom krivicom, MERIDIEN TEN će pružitti pomoć u okvirima svoje djelatnosti I mogućnostima ,iako  nije dužan pružati usluge izvan ovih Općih uvjeta.
13. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja. U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju, kao i oni koji su uplatiti akontacije za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja CROATIA OSIGURANJE d.d., tel: 0800 1884, te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja. Broj police jamčevnog osiguranja: 381706000159
14. Osiguranje od odgovornosti. Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, MERIDIEN TEN ima kod osiguravajućeg društva CROATIA OSIGURANJE d.d., sklopljenu policu broj 228700104091 o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman. Ako nakon odabira I plaćanja paket aranžmana, putnik rezervira dodatnu uslugu , ne može ostvariti korist od prava koja se primjenjuje na paket aranžman u skladu s Direktivom (EU) 2015/2302.
15. Zaštita osobnih podataka. Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju. MERIDIEN TEN se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje, osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnoMeridien tensiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija MERIDIEN TEN.
16. Informacije. Obavijesti koje putnik usmeno dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.
17. Završne odredbe. Ovi Opći uvjeti putovanja isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Opći uvjeti putovanja su sastavni dio Ugovora kojeg putnik sklapa s MERIDIEN TEN, odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji MERIDIEN TEN. Moguća odstupanja od ovih Općih uvjeta moraju biti navedena u tekstu programa putovanja ili u Ugovoru.

MERIDIEN TEN putnička agencija d.o.o. u Splitu, Ivana pl. Zajca 7,  01.01.2019